top of page

program

CHCEME
otevřenou a moderní radnici

 

 • Chceme podporovat občanské aktivity a všechny aktivní spoluobčany i volené zastupitele, kterým na rozvoji našeho města záleží. Budeme rozpracovávat důležitá témata a předkládat je lidem ve srozumitelné formě, a to ještě před jejich projednáním v orgánech města. Vytvoříme systém sdílení informací prostřednictvím zavedení otevřených dat.

 • Chceme změnit podobu Tišnovských novin. Městský zpravodaj musí nezávisle informovat o dění ve městě a poskytovat široký prostor všem názorům, ne sloužit jako propagační materiál aktuálního vedení radnice.

 • Chceme nastavit koncept fungování města v režimu tzv. smart city, které využívá digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití své infrastruktury a také ke snížení spotřeby energií.

radnice

CHCEME
dobře hospodařit s městským majetkem

 

 • Chceme čerpat finance z národních a evropských dotačních programů na revitalizaci městské infrastruktury (silnice, chodníky, městský mobiliář, dětská hřiště, veřejná prostranství apod.) a k využití alternativních zdrojů energie, a to včetně místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov.

 • Chceme zahájit projekt revitalizace sídlišť Květnice a Klucanina. Tento projekt musí prostřednictvím chytrých opatření reagovat na klimatickou změnu.

 • Chceme realizovat projekt energetické soběstačnosti městských budov (využití alternativních zdrojů energie). Současně budeme také koncepčně řešit jejich budoucí využití. Diverzifikujeme stávající systém centrálního zásobování teplem.

CHCEME
udržovat veřejný pořádek

 

 • Chceme ve spolupráci s provozovatelem revitalizovat vlakové nádraží včetně přilehlých prostranství. Nádraží musí být vstupní branou do našeho města, ne místem, za které se stydíme.

 • Chceme změnit městskou policii v instituci, která bude aktivně zajišťovat veřejný pořádek ve všech částech města a bude skutečným pomocníkem občanů města.

 • Chceme aktivně řešit problematiku vyloučených skupin, a to především formou preventivních programů, terénní práce s klienty a důsledným udržováním pořádku v postižených lokalitách.

majetek
poradek

CHCEME
podporovat podnikání a zaměstnanost

 • Chceme podpořit místní drobné podnikatele (řemesla a obchody) tak, aby byli schopni nabízet svoje služby vyváženě a rovnoměrně po celém městě.

 • Chceme připravit vzorový projekt dobré praxe a hovořit s provozovateli obchodů a služeb na téma vizuálního smogu ve městě.

 • Chceme vytipovat vhodné lokality pro rozvoj podnikání ve městě. Snahou města by mělo být vytvořit takové podmínky podnikatelům, aby svoji činnost rozvíjeli v místě a nabízeli pracovní příležitosti pro naše občany. Cestování za prací mimo město je vyčerpávající a z města vyvádí tolik potřebný každodenní život.

podnikani

CHCEME
optimalizovat dopravu a dopravní napojení města

 • Chceme podporovat rozšiřování e-mobility. Město bude pro svoji běžnou činnost využívat vozidla na elektrický pohon. V rámci plánovaných revitalizací sídlišť a rekonstrukcí místních komunikací je třeba pamatovat na budování dobíjecích stanic. Elektromobilita má svoji budoucnost, je však třeba se na tuto dobu připravit.

 • Chceme řešit chaotický systém parkování na k tomu neurčených plochách v centru města.

 • Chceme ve spolupráci s krajským koordinátorem veřejné dopravy usilovat o navýšení počtu spojů mezi Brnem a Tišnovem ve večerních a nočních hodinách.

doprava

CHCEME
chránit životní prostředí a rozvíjet město trvale udržitelně

 • Chceme realizovat projekt zadržování vody v krajině, a to formou budování vsakovacích průlehů podél městských komunikací, zelených střech na městských budovách, mokřadů, retenčních nádrží apod. Zřídíme bezplatné poradenství pro občany města při nakládání s vodou a zavádění udržitelných technologií při výstavbě a rekonstrukci bytových i rodinných domů.

 • Chceme rozvíjet město promyšleně a trvale udržitelně z pohledu urbanistického, ekonomického i ochrany životního prostředí. Způsob, jakým se v současné době rozvíjí okrajové části města, považujeme za zcela nepřijatelný.

 • Chceme vytvořit systém podzemních kontejnerů a krytých kontejnerových stání. Stávající místa pro sběrné nádoby na odpad, často velmi nevhodně postavená, nejsou dobrou vizitkou města.

prostredi

CHCEME
zkvalitnit zdravotní a sociální služby

 • Chceme připravit program městských pobídek k vytvoření nových ordinací specializovaných lékařů (pediatr, oční, interní, psychologická a psychiatrická péče, logopedie apod.)

 • Chceme ve spolupráci s Jihomoravským krajem dokončit projekt rekonstrukce nemocnice, která by se stala moderním a skutečně funkčním zdravotnickým zařízením.

 • Chceme pomáhat našim spoluobčanům s řešením problémů vyplývajících z nelehké situace na trhu s energiemi a lidem v nouzi. Budeme maximálně podporovat projekty jako například Milostivé léto, vytvoříme systém odborného poradenství pro občany města.

zdravotnictvi

CHCEME
podporovat rodinu a vzdělávání

 • Chceme provést analýzu stávajícího pozemkového fondu města a tam, kde to bude v souladu s územním plánem možné, zahájit výstavbu bytových domů pro rodiny a mladé lidi bez vhodného sociálního zázemí formou startovacích bytů a družstevní výstavby s účastí města.

 • Chceme revidovat projekt výstavby mateřské školy na Honech. Vyhodnotíme možnosti rozšíření kapacity ve stávajících školských objektech, stejně jako možnost výstavby nové školky ve vhodnější lokalitě, než je nyní navrženo.

 • Chceme navázat aktivní spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko ve věci výstavby nové svazkové základní školy. Tišnov na sebe musí vzít odpovědnost regionálního centra, a to nejen v oblasti školství.

rodina

CHCEME
vytvořit podmínky pro rozvoj kultury, sportu a trávení volného času

 • Chceme zpřístupnit břehy řeky Svratky, tuto část města vnímáme jako lokalitu s velkým sportovně-rekreačním potenciálem. Prověříme možnost realizace rybníku a rekreační zóny v lokalitě za koupalištěm. Dokončíme revitalizaci městského koupaliště.

 • Chceme založit tradici sousedských slavností a dalších akcí, které pomáhají rozvíjet komunitní život ve městě. Podpoříme rozvoj především nekomerční regionální kultury, budeme pravidelně uvolňovat finanční prostředky z městského rozpočtu na realizaci uměleckých projektů ve veřejném prostoru.

 • Chceme podpořit rekonstrukci a provoz tišnovské sokolovny, jako významného kulturně-společenského objektu města.

kultura
bottom of page